Omgeving Zwijndrecht

Algemene Voorwaarden

SPRINGKUSSENVERHUUR DE STUITERBAL
AAGJE DEKENSTRAAT 25

3314 SC DORDRECHT

KVK: 71760911 - 

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder vermelding 

Artikel 1. Object van deze overeenkomst.
Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de overeenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires welke is gesloten tussen enerzijds Springkussenverhuur de stuiterbal gevestigd te Dordrecht, hierna te noemen verhuurder en anderzijds een in de overeenkomst met name genoemde natuurlijke- of rechtspersoon, verder te noemen huurder.

 

Artikel 2. Kredietwaardigheid.
Elke met de verhuurder aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat de verhuurder van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling.

 

Artikel 3. Duur van de overeenkomst.

3.1. Deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum, die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen.3.2. Bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

 

Artikel 4. Levering en terugbezorging.
4.1. De huurder moet zelf de gehuurde goederen bij de verhuurder ophalen en bij beëindiging van het huurcontract, aan de verhuurder teruggeven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat de verhuurder zich met het brengen en/of terugbezorgen van de gehuurde goederen zal belasten. In dat geval moet huurder ervoor zorgdragen dat verhuurder de locatie waar het gehuurde moet worden afgeleverd/gelost kan bereiken via begaanbare weg. Wanneer verhuurder het gehuurde zal brengen en/of terugbezorgen is dit voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer bij aflevering door de huurder toegezegde hulp niet aanwezig is, worden de hierdoor ontstane meerkosten aan de huurder in rekening gebracht en behoudt verhuurder zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen onverminderd zijn recht op schadevergoeding.4.2. Wanneer de datum voor retournering van de goederen wordt overschreden is huurder aan verhuurder een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijnen, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 5. Leveringstermijn.
Wanneer de verhuurder zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, streeft de verhuurder ernaar zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

 

Artikel 6. Medewerkers van de verhuurder.
Wanneer de huurder bij het laden en/of lossen en/of andere werkzaamheden, zoals onder anderen de bediening van het verhuurde, gebruik maakt van de diensten van werknemers van de verhuurder waarvoor een vergoeding in rekening zal worden gebracht, dan worden deze werknemers geacht deze werkzaamheden uit te voeren in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de verhuurder en is de verhuurder derhalve tegenover de huurder aansprakelijk.

Artikel 7. Reclame en controle op goede staat van de goederen.
7.1. De huurder is verplicht direct na de (op)levering van het verhuurde, deze grondig te inspecteren op gebreken dan wel het verwachtingspatroon daarvan. Wanneer het verhuurde gebreken of andere onjuistheden vertoont moet de huurder de verhuurder hiervan terstond schriftelijk op de hoogte brengen. Wanneer de huurder niet onverwijld (uiterlijk binnen 24 uur) na de dag van (op)levering de verhuurder wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het gehuurde is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

7.2. De verhuurder dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen moet worden ondertekend.7.3. Wanneer de reclame naar het oordeel van de verhuurder juist is, zal de verhuurder hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de overeengekomen huurprijs van de verhuurde goederen, hetzij de verhuurde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand.

 

Artikel 8. Verplichtingen huurder.
8.1. De huurder is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepaling van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om;

  1. De gehuurde goederen overeenkomstig de bedienings- en overige voorschriften o.a. ten aanzien van toezicht en veiligheid, die aan huurder bij aflevering van de goederen zijn medegedeeld en/of overhandigd, te behandelen;b. Geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen;c. De verhuurder te allen tijde toegang tot de gehuurde goederen te verschaffen;d. Aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en de verhuurder te vrijwaren;e. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van de verhuurder te doen geschieden.

8.2. De huurder dient voor eigen rekening en risico over de volgende zaken te beschikken:a. De voor het gehuurde benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen enz.);b. Het terrein c.q. de ruimte waar het gehuurde dient te worden geplaatst;c. Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van gehuurde;d. Aansluitmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie;

 

Artikel 9. Veiligheid.
9.1. Veiligheid is een zaak van de huurder zelf, maar wanneer verhuurder het verhuurde met bemanning verhuurt, dan zal verhuurder op de locatie zelf de nodige veiligheidsmaatregelen nemen ter bescherming van de gebruikers en de verhuurde materialen.9.2.Wanneer verhuurder deze veiligheidsmaatregelen om wat voor redenen dan ook niet kan uitvoeren of handhaven, is verhuurder gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst te weigeren en de kosten verbonden aan deze gemotiveerde weigering aan de huurder in rekening te brengen.

 

Artikel 10. Reparatie.
Wanneer reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires, of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

 

Artikel 11. Waarborgsom.
11.1. De huurder is verplicht, voordat hij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, aan de verhuurder een door hem vast te stellen waarborgsom te geven.11.2. De verhuurder behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom, evenals de kosten van reparatie/reiniging als in artikel "Opzegging/ontbinding" lid 2 bedoeld.11.3. De verhuurder is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van het huurcontract, wanneer op dat moment de huurder aan al zijn verplichtingen jegens de verhuurder heeft voldaan, aan de huurder terug te geven.

 

Artikel 12. Verzekering.
De huurder draagt het volle risico en verantwoordelijkheid van de gehuurde goederen gedurende de tijd dat deze ter beschikking van de huurder zijn gesteld. De huurder zal daartoe de goederen zo nodig verzekeren en verzekerd houden tegen schade door molest, verlies, diefstal, beschadiging, etc., o.a. ten gevolge van brand.

Artikel 13. Schade en gebreken.
13.1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan de verhuurder te melden. Zonder toestemming van de verhuurder mag de huurder niet tot reparatie overgaan. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal de verhuurder slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen, werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.13.2. Wanneer het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft huurder het recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging als de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden. 13.3. Wanneer reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling (ondeugdelijk gebruik door huurder), reparaties door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.13.4 Er mag nooit confetti gebruikt worden op het springkussen. Wanneer confetti nat is geworden op het springkussen ontstaan er confetti afdrukken die er niet meer uit gaan. Wanneer dit gebeurt tijdens huurperiode komen de kosten voor herstel voor rekening van huurder. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid.
14.1 Elke aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade wordt uitgesloten. Als zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis (waaronder ook een nalaten begrepen wordt) voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de kant van verhuurder.

14.2 Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is de verhuurder in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal de verhuurder terzake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.14.3. De huurder is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voorvloeien uit het gebruik van het verhuurde door hem dan wel door derden.14.4. Springkussenverhuur De Stuiterbal aanvaard geen enkele verantwoordelijkheid voor schade aan personen, kleding en/of andere spullen bij het gebruik van de gehuurde goederen. 14.5 De huurder is aansprakelijk voor alle geleden schade(diefstal, beschadiging, verloren gaan etc.) tijdens zijn huurperiode.

 

 

 

Artikel 15. Mededelingsverplichtingen huurder.
15.1. De huurmaterialen blijven te allen tijde eigendom van verhuurder, ongeacht de duur van de overeenkomst.

15.2. Huurder dient de verhuurder onverwijld in te lichten wanneer beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of wanneer op enige andere wijze de eigendomsrechten van de verhuurder dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, wanneer huurder surséance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.15.3. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoeld, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

 

Artikel 16. Annulering.
Wanneer de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of de verhuurder een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. De schadeloosstelling bedraagt:- bij annulering binnen 48 uur voor de ingangsdatum 100% van de totale huursom.

 

Artikel 17. Overmacht

In geval van overmacht in de zin van art 6:75 BW, zijn partijen niet verplicht de overeenkomst uit te voeren en zullen alle reeds gemaakte kosten in verband met de uitvoering van de overeenkomst voor rekening van de partij zijn, die deze gemaakt heeft. Partijen vrijwaren elkaar van iedere aanspraak ter zake. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat slechte weersomstandigheden niet zijn te kwalificeren als overmacht en derhalve voor rekening en risico van huurder komen.  

 

Artikel 18. Opzegging/ontbinding.
18.1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terug bezorging van de gehuurde goederen bij de verhuurder. Wanneer partijen zijn overeengekomen, dat de verhuurder bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.18.2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van de verhuurder worden gesteld. Wanneer de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. de huurder de goederen niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is de verhuurder gerechtigd de huurder de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.18.3. Wanneer de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is de verhuurder bevoegd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.18.4. Wanneer de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is verhuurder gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van de verhuurder op verdere schadevergoeding.

 

Artikel 19. Vervangende schadevergoeding
Wanneer huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan de verhuurder terug te (laten) bezorgen, dient huurder aan de verhuurder een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

 

Artikel 20. Retourneringen.
Retournering van verbruiksgoederen bij een verhuurd object is uitsluitend en alleen mogelijk van die goederen die nog niet zijn aangebroken en pas na toestemming van de verhuurder, tenzij schriftelijk van tevoren anders is overeengekomen.

 

Artikel 21. Wijzigingen.
Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken zijn, ook als zij voor de afsluiting van deze overeenkomst zijn gemaakt, niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

Artikel 22. Betaling.
22.1. Betaling dient contant of via IDeal te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.22.2. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de huurder van rechtswege in verzuim en zijn alle vorderingen van verhuurder op de huurder zonder schriftelijke ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en heeft verhuurder het recht de uitvoering van overeenkomsten op te schorten, totdat de huurder aan alle opeisbare verplichtingen heeft voldaan. In geval van overlijden, het voornemen tot aanvraag of aangifte van faillissement, surseance van betaling of het voornemen tot een onderhandse schuldsanering of liquidatie van de (onderneming van de) huurder zijn de verplichtingen van de huurder onmiddellijk opeisbaar.22.3. Zodra de huurder in verzuim is, is hij een wettelijke rente verschuldigd per maand, of een gedeelte daarvan. De kosten voortvloeiende uit het vorderen van het openstaande bedrag door middel van incasso met een wettelijk minimum van € 40,00 komen ten laste van huurder. Indien verhuurder aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.  22.4. Bij het vooruit betalen en/of via iDeal en het vervolgens wijzigen van uw boeking, geven wij geen geld terug. Wel kunt u uw boeking omzetten naar een andere dag of een tegoedbon krijgen van het resterende bedrag. Deze tegoedbon is 2 jaar na uitgifte geldig.

Artikel 23. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op deze overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.  

Artikel 24. Weersomstandigheden

24.1 Bij windkracht 5 of hoger is het verboden om het springkussen in gebruik te nemen.

24.2 Bij een regenbui dient de huurder te allen tijde het springkussen aan te laten staan. Dit om schimmel binnenin het springkussen te voorkomen. Wanneer het springkussen volledig nat is, zijn wij genoodzaakt om hiervoor kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 25. Veiligheidsregels
Huurder gaat akkoord met de veiligheidsregels die van toepassing zijn bij het huren van springkussens.25.1 Gebruikers mogen geen scherpe objecten bij zich hebben op het springkussen.

25.2 Gebruikers mogen niet groter zijn dan een bepaalde lengte.

25.3 Gebruikers moeten minimaal 4 jaar oud zijn.

25.4 Gebruikers moeten op een beheerste en veilige manier het springkussen betreden.

25.5 Gebruikers moeten indien mogelijk hun bril afdoen.25.6 De ingang mag niet geblokkeerd worden.

25.7 Gebruikers mogen niet hangen aan of klimmen op de wanden van het springkussen.
25.8 Salto's en ander ruw/wild springgedrag is niet toegestaan.
25.9 Het springkussen mag niet gebruikt worden zonder supervisie van een meerderjarige. Wanneer het springkussen onbeheerd is dient de blower te worden uitgezet en het springkussen te worden leeggelaten.
25.10 Vanaf een windkracht van 5Bft mag het springkussen niet gebruikt worden en dient het neergelaten te worden.
25.11 Gebruikers moeten het springkussen direct verlaten wanneer deze druk begint te verliezen.
25.12 Het springkussen voorziet een verklaring met daarop de vermelding hoeveel gebruikers er maximaal tegelijk op het springkussen aanwezig mogen zijn.25.13 Gebruikers mogen niet roken op en nabij het springkussen.
25.14 Gebruikers mogen geen schoenen op het springkussen dragen.

25.15 Gebruikers mogen niet eten en drinken op het springkussen.
25.16 Er mag nooit confetti gebruikt worden op het springkussen. Wanneer confetti nat is geworden op het springkussen ontstaan er confetti afdrukken die er niet meer uit gaan. Wanneer dit gebeurt tijdens de huurperiode zijn wij genoodzaakt hiervoor kosten in rekening te brengen.